Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Vrijwaringsclausule

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s juist, compleet en accuraat is maar kan geen garantie geven dat dat ook inderdaad het geval is. Het CHG kan geen enkele aansprakelijkheid accepteren voor enige vorm van schade door gebruik van de informatie op deze website. Als u ergens een fout tegenkomt, wilt u dit dan aan ons melden? 

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze website of/of beeldbank mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het CHG.

Fotorechten
Wij hebben getracht alle rechthebbenden van illustraties te achterhalen. Als u desondanks meent rechten te kunnen doen gelden, wilt u dan contact met ons opnemen, zodat wij een regeling kunnen treffen.