Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Regionale Collectie Bollenschuren (RCB)

De Regionale Collectie Bollenschuren (RCB) omvat de ongeveer honderd meest waardevolle bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek. Deze lijst, die voor het eerst in 2006 is vastgesteld, staat ook bekend als de RCB-lijst. Tezamen geven de gebouwen in de Regionale Collectie een beeld van de bouwgeschiedenis, de ontwikkeling en het gebruik van bollenschuren door de jaren heen.

De Regionale Collectie Bollenschuren is samengesteld in overleg met de gemeenten, op basis van gezamenlijk opgestelde criteria. De RCB-lijst is onderdeel van de nota Regionaal Bollenschurenbeleid, die in 2006 is vastgesteld. 
In de collectie staan ook clusters en ensembles van bollenschuren, die als gebouw op zich misschien minder waardevol zijn, maar die belangrijk zijn door hun plaats in het zanderijenlandschap of door de combinatie van bollenschuur plus woonhuis (ensemble) of doordat op één plek een hoge concentratie bollenschuren (cluster) bij elkaar staat. 

Dynamische collectie

De Regionale Collectie Bollenschuren is een dynamische collectie. Dat wil zeggen dat het mogelijk blijft om schuren aan de collectie toe te voegen, die bij nader inzien van groot regionaal belang zijn. Het is ook mogelijk schuren aan de lijst toe te voegen als ondanks de afspraken met gemeenten over het Bollenschurenbeleid toch een schuur verdwijnt of niet waardevol meer is. Dan kan een soortgelijk type aan de collectie worden toegevoegd, zodat de RCB-lijst een goede afspiegeling blijft van de ongeveer 100 meest waardevolle bollenschuren in de regio.  
De RCB-lijst is in 2010 en in 2020 geactualiseerd. Daarbij zijn enkele bollenschuren toegevoegd en ook enkele panden afgevoerd van de lijst, omdat ze gesloopt of te veel verminkt waren. Op die manier zijn 17 bollenschuren in de Collectie vervangen. 

Bescherming

Doel van de RCB-lijst is zo veel mogelijk panden uit de Regionale Collectie Bollenschuren te behouden. Gemeenten en particulieren kunnen elkaar hierop aanspreken, vanuit het moreel besef dat het regionale cultuurhistorisch erfgoed zo min mogelijk mag worden aangetast. Bij de actualisering van de RCB-lijst in 2020 heeft het Bestuurlijk Overleg van wethouders in de Duin- en Bollenstreek de gemeenten gevraagd de bollenschuren op de RCB-lijst die geen monumentenstatus hebben, extra in de gaten te houden, totdat de Cultuurhistorische Waardenkaarten in de gemeenten zijn vastgesteld.

Bollenerfgoed

Gelukkig heeft een groot deel van de bollenschuren in de Regionale Collectie inmiddels een monumentenstatus gekregen en is daardoor formeel beschermd tegen sloop of aantasting. De Regionale Collectie Bollenschuren is echter géén monumentenlijst. Niet alle bollenschuren op de lijst zijn immers aangewezen als monument. Omgekeerd staan niet alle gemeentelijke monumenten in de Regionale Collectie Bollenschuren, omdat ze soms alleen van plaatselijk belang zijn.

Klik hier voor een overzicht van de Regionale Collectie Bollenschuren in onze Beeldbank.

De RCB-lijst is ook te downloaden als PDF-bestand: klik hier.

NB: Aan de Regionale Collectie Bollenschuren en de RCB-lijst kunnen geen rechten worden ontleend. 

Bollenerfgoed