Bollenerfgoed Werkgroep Behoud en Herbestemming Bollenerfgoed

Regionaal Bollenschurenbeleid

In 2006 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de in regionaal opzicht belangrijkste bollenschuren behouden blijven. Dat beleid is vastgelegd in de beleidsnota Regionaal Bollenschurenbeleid. De ongeveer honderd belangrijkste bollenschuren zijn opgenomen in de Regionale Collectie Bollenschuren.

Nota Regionaal Bollenschurenbeleid

In opdracht van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft de Projectgroep Behoud en Herbestemming Bollenschuren in 2005/2006 de nota Een Regionale Collectie Bollenschuren met een Regionaal Bollenschurenbeleid geschreven. De nota is bedoeld om door middel van regionaal beleid een deel van de cultuurhistorisch waardevolle bollenschuren te behouden, door ze beter te beschermen en de mogelijkheden voor herbestemming te verbeteren.

Eenduidig regionaal beleid

Bij een eenduidig regionaal beleid is het voor particulieren duidelijk hoe gemeenten omgaan met behoud, sloop, verbouwing, restauratie en herbestemming van bollenschuren, zowel binnen de bebouwde kom als in het buitengebied. 
In de beleidsnota staat een scala aan beleidsinstrumenten die gemeenten en particulieren een handvat bieden bij het behouden en herbestemmen van bollenschuren. Daarbij valt te denken aan stimuleringsregelingen voor bescherming en behoud van bollenschuren en maatregelen voor het bevorderen van functiewijziging en herbestemming.

Bollenerfgoed

Ruimtelijke ontwikkelingen

Het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland is op 15 februari 2006 unaniem akkoord gegaan met de nota Regionaal Bollenschurenbeleid en besloot de nota als bouwsteen te gebruiken bij de Regionale Structuurvisie Holland Rijnland.
Vervolgens zijn de nota en de Regionale Collectie Bollenschuren vastgesteld door de gemeenteraden van alle gemeenten in de Duin- en Bollenstreek. Zij hebben beloofd het Regionaal Bollenschurenbeleid te betrekken bij hun beleid op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling en cultuurhistorie. 

Onderdeel van de nota Regionaal Bollenschurenbeleid is de Regionale Collectie Bollenschuren (RCB). Dit is een lijst met de ongeveer honderd meest waardevolle bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek.

Bollenerfgoed